انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

صلاح نعمتی و محمد تکاب درسنندج باز داشت شدند

اطلاعیه

روزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه نیروهای امنیتی صلاح نعمتی ومحمد تکاب (شورش) را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی پس از بازدید منازل این دو شهروند درمحله کمیزشهرسنندج کامیوتر و بعضی وسایل خصوصی آنها را توقیف وبا خود بردند.
محمد تکاب کارگر کارخانه نیرو رخش وازفعالین کارگری شهر سنندج است
صلاح نعمتی درسالهای گذشته چند باردیگر به علت فعالیت های اجتماعی وشرکت درچهارشنبه سوری سال هشتاد ودو توسط نیروهای امنیتی وانتظامی دستگیر وزندانی شده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
30 بهمن ماه 86

(اینجانظر بدهید)