انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

نامه سرگشاده به نهادهای مدافع حقوق بشر :جان فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی شهر سنندج درخطر است.
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- سازمان عفوبین الملل
- دیده بان حقوق بشر
فرهاد حاجی میرزایی روز بیست ودوم دیماه گذشته هنگام مراجعه به مطب دندان پزشکی توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی دراستان کردستان بازداشت شد. اززمان بازداشت تاهم اکنون خانواده فرهاد حاجی میرزایی برای اطلاع از سرنوشت فرزندشان به دادگاه انقلاب شهر سنند ج واداره اطلاعات مراجعه کرده اند اما هیج اطلاعاتی از محل نگهداری ایشان به آنها نداده اند.
طبق اطلاع رسانی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج فرهاد حاجی میرزایی درسلولهای اداره اطلاعات تحت شکنجه بوده است. زندانیان گفته اند" صدای ناله وفریاد فرهاد حاجی میرزایی را که توسط نیروهای امنیتی بازجویی وشکنجه میشد می شنیدیم."
فرهاد حاجی میرزایی یکی از فعالان مدنی سنندج است که درکمیته دفاع از جان ژیلا وبختیار ایزدی عضویت داشت.
فرهاد حاجی میرزایی درتجمعات ومراسمهای روز زن، روز کارگر، روز جهانی کودک شرکت کرده وعضو کمیته برگزاری این مراسمها در سالهای 82 تا 86 بوده است.
دادگاه انقلاب سنندج با اظهار بی اطلاعی از محل نگهداری ایشان، ازپذیرفتن وکیل برای پیگیری موضوع پروند ه اش ممانعت نموده است.
خانواده فرهاد حاجی میرزایی نگران سرنوشت فرزندشان هستند وازنهادهای مدافع حقوق بشر تقاضای حمایت میکنند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر به شدت نگران سرنوشت این فعال مدنی است واز کمیته حقوق بشر سازمان ملل ، سازمان عفو بین الملل ( امنتستی) وسایر نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضای اقدام عاجلانه برای نجات جان فرهاد حاجی میرزا را دارد.

آزاد زمانی- سخنگوی انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
26 بهمن 1386

(اینجانظر بدهید)