انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

امروز شنبه سیصد نفر از کارگران سد گاوشان درمقابل فرمانداری شهرکامیاران دست تحصن کردند.

اعتصاب دسته جمعی کارگران صد گاوشان وسد زیویه برای دریافت چهار ماه حقوق معوقه از هفته گذشته آغاز وتا هم اکنون ادامه دارد. درروزهای چهارشنبه، پنج شنبه وجمعه چهارصد نفر از کارگران درمحل سد گاوشان اعتصاب کرده اند.
تحصن کارگران درمقابل فرمانداری شهر کامیاران از ساعت هفت ونیم صبح تا ساعت دوازده ونیم ظهر امروز شنبه 4 اسفند ادامه داشت.
کارگران دراین تجمع خواستار پرداخت فوری حقوق ومزایای پرداخت نشده خود درچهار ماه گذشته شدند. نماینده فرمانداری و مسولین اجرایی سد گاوشان با نماینده کارگران مذاکره کردند. مسولین به وعده وعید دادن به کارگران متوسل شده اند اما کارگران می گویند نا دریافت مطالباتشان دست از اعتصاب برنمی دارند.
نیروهای امنیتی وانتظامی درمحل تجمع حضور پیدا کردند وسعی نمودن با تهدید و ترساندن کارگران درساعات اولیه تجمع کارگران را برهم بزنند . کارگران با هوشیاری به تجمع ادامه دادند و مرعوب برخورد ها ی تهدید آمیز نیروها ی امنیتی نشدند.
کارگران بعد از پایان تجمع اعلام کردند تا تامین خواستهایشان به اعتصاب واعتراضات دسته جمعی ادامه می دهند. کارگران معترض برای پیوستن به دیگر کارگران اعتصابی به محل شهرک سد گاوشان برگشتند.
اعتصاب درکارگران درسد گاوشان هنوز تداوم دارد.
کمیته اعتصاب سد گاوشان تشکیل شده است.
سایت خبری کمیته اعتصاب به آدرس ذیل جهت خبر رسانی ازطرف کمیته اعتصاب اعلام شده است:
http://www.atesab-k.blogfa.com

آزاد زمانی – سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
4 اسفند ماه 1386

(اینجانظر بدهید)