انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

منصور اسانلو در بيمارستان بستری شد

خبرنامه اميرکبير: قوه قضاييه با بستری شدن منصور اسانلو در بيمارستان برای درمان بيماری ها و ضعف جسمانی اش موافقت کرد.
پروانه اسانلو در همين رابطه گفت: منصور اسانلو روز پنجشنبه با نظارت ماموران از زندان اوين به بيمارستان لبافی نژاد منتقل شد و هم اکنون حال عمومی او خوب است.
بنا به نظر پزشکان منصور اسانلو پس از عمل جراحی بايد بين سه تا چهار هفته تحت مراقبت باشد.
منصور اسانلو از فعالان سنديکای کارگران شرکت واحد که در تابستان گذشته دستگير و راهی زندان شد، از ناراحتی کليه و قلب نيز رنج می برد و به گفته پروانه اسانلو با توجه به ضعف جسمی او، کميسيون پزشکی و مسئولان زندان با مرخصی يک ماه و نيمه او موافقت کرده اند اما مسئولان قضايی در شعبه چهارده هنوز نظری در اين مورد ابراز نکرده اند.

(اینجانظر بدهید)