انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محكوميت يک فعال دانشجويی به دو سال حبس تعليقی

خبرگزاری ایسنا: وكيل مدافع محمد ورزنده، دانشجوي سابق دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران از محكوميت موكلش به دو سال حبس تعليقي خبر داد.
محمدعلي دادخواه گفت: موكلم به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از سوي شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعليقي به مدت پنج سال محكوم شد.
وي افزود: اين پرونده مربوط به دوران دانشجويي موكلم بوده است.

(اینجانظر بدهید)