انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشی از مراسم روز جهانی زن در سنندج

http://www.j-zanan.blogspot.com/
گزارشی از مراسم روز جهانی زن در سنندج
به مناسبت روز جهانی زن روز یک شنبه 9 مارس 2008 در سنندج درمحل خانه تشکل های غیر دولتی مراسمی توسط جامعه حمایت از زنان و کانون دفاع از حقوق کودکان بر گزار شد. در جوار این مراسم نمایشگاهی از عکس های زنان قربانی خشونت و فقر به نمایش گذاشته شد مردم وشرکت کنندگان شهر سنندج از محل نمايشگاه هشت مارس درمحل مراسم با شور وشوق استقبال کردند و در قسمتی هم عکس هایی از فعالیت های تا کنونی جامعه حمایت از زنان به نماش در آمد.همچنین شعارهای مختلفی هم در کنار عکس ها نصب شده بود. مراسم با سخنرانی ثریا محمدی در مورد اوضاع و شرایط نگران کننده و نامناسب امروززنان آغاز شد وی همچنین به محدویت های فعالیت در این زمینه اشاراتی کرد و تاکید کرد که با وجود موانع ما تا آنجا که می توانیم تلاش خود را در هر جایی که بتوانیم انجام می دهیم تا از حقوق زنان دفاع کنیم.در ادامه تاریخچه ی از 8 مارس و مبارزات زنان در کشور های مختلف توسط شتاو نودینیان و ثریا محمدی ارائه شد. که مورد توجه حا ضران قرار گرفت.بعد از آن تعدادی از حاضران صحبت هایی در مورد مسائل و مشکلات زنان در جامعه ایراد کردند وبه نمونه هایی از این موارد اشاراتی داشتند.همچنین درمورد مطالبات و مبارزات روز هشت مارس درایران ومشکلات وموانع فراروی جنبش زنان آزادی خواه وبرابری طلب بحث وتبادل نظر شد . و برضرورت کار جمعی علنی ومتشکل ، موثر و عملی به طور جدی در دفاع از مطالبات و خواست های زنان به شیوه های مختلف تاکید کردند.درادامه آمانج زمانی سخنرانی کرد ومطالبات این دوره از جنبش زنان را برشمرد وراهکارهای عملی برای کسب مطالبات زنان درجامعه را تشریح کرد که مورد تشویق حاضران قرا گرفت او همچنین از ابعاد انسانی و مطالباتی که جامعه حمایت از زنان در این چند سال نمایندگی کرده اشاره کرد و گفت که اگر شرایط به ما اجازه می داد ما در این قامت هستیم که در ابعاد وسیعی مردم را دور این خواست ها جمع کنیم و به نمونه هایی از مراسم های 8 مارس در سال های گذشته و حضور جند هزار نفری مردم در آن اشاراتی کرد.در ادامه شعری در مورد زنان توسط شاعر آزادیخواه آرش کمانگر خوانده شد که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت او در ادامه به سنگ ساردختر 8 ساله ای در اهواز اشاره کرد که آن را غیر انسانی ومتوحشانه خواند وی افزود که ما هر کدام به عنوان سفیری که از این جلسه بیرون می رویم باید دراشکال مختلف این جنایت هولناک را در جامعه افشا و محکوم کنیم و تلاش کنیم تا آنجا که می توانیم افکار مردم را علیه جنین جنایاتی آگاه کنیم و جامعه را به هر شکلی از تکرار این گونه جنایات مصون کنیم. آرش کمانگربراین نکته تاکید کرد که جنبش اجتماعی زنان ومردان آزادیخوا قادر است که دربرابر هرگونه تعرض وبی حقوقی برزنان مبارزه کند وباید درمقیاس سراسری متحد ومتشکل شود.در پایان قطع نامه ای در 12 بند خوانده شد و مورد تایید و تشویق حاضرین قرار گرفت و مراسم درساعت 6:30 به پایان رساندند
.8 مارس2008

قطع نامه 8 مارس2008 سنندج
8 مارس روز اعتراض به هر گونه نابرابریست ، روز برافراشتن پرجم مبارزه برای رهایی انسان از تبعیض و آپارتاید جنسی است روز طرح کیفر خواست زنان و مردان ستم کش علیه بی حقوقی و خشونت است امروز ما زنان و مردان اعلام می کنیم زن انسان است و نباید تحت قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز قرار گیرد و تحقیر و حقوقش پایمال شود ما زنان و مردان شرکت کننده در مراسم 8 مارس یکصدا و متحد خواستار تامین مطالبات ذیل هستیم و برای تحقق خواست ایمان با تمام توان تلاش می کنیم.1. تامین زندگی و مسکن مناسب برای کودکان - دختران و زنان بی پناه و خیابانی
2. رفع تبعیض از زنان در تمام شئونات زندگی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی

3. پرداخت دستمزد برابر برای زن و مرد

4. حق آزادی بیان و تشکل و توقف هر گونه سرکوب فعالین اجتماعی و نهادهای مدنی و صنفی

5. برابری کامل زن و مرد در برابر قانون مانند حق مالکیت ، حق شهادت ، دیه ، حضانت ، طلاق و ارث بدون تبعیض جنسیتی
6. لغو حکم اعدام ، سنگسار ، قصاص و خشونت در قوانین کشور

7. فراهم آوردن زمینه های سالم جهت کسب استقلال اقتصادی زنان و ایجاد مراکز آموزشی رایگان

8. ایجاد امنیت شغلی و رفع کامل مشکلات زنان کارگر و بهرمندی زنان خانه دار و بی سرپرست از خدمات رایگان و حق بیمه و ایجاد شرایط یکسان زن و مرد در تمام پست های شغلی و مدیریتی.

9. رهایی از هر گونه قیود و برخورداری از کلیه گونه حقوق انسانی در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی

10. ما از مبارزات کارگران در بخش های مختلف کارگری برای تامین حقوق خود پشتیبانی می کنیم

11. استثمار کودکان و اعدام آنان را مغایر با میثاق بین المللی حقوق کودک می دانیم و خواهان لغو احکام اعدام صادره در دادگاه ههای کشور هستیم .

12. از مبارزات معلمان ، دانشجویان و پرستاران برای تامین حقوق صنفی و اجتماعی خود حمایت می کنم.پرتوان باد جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان

زنده با د 8 مارس روز جهانی زن
8 مارس2008 - سنندج

(اینجانظر بدهید)