انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آخرین اخبار از رفقای دربند


چهارشنبه هفتم فروردین 1387
آخرین اخبار از رفقای دربند
طبق اخبار دریافتی رفیق بهروز کریمی زاده کماکان در بند ٢٠٩ اوین بسر میبرد. رفیق پیمان پیران کماکان در بند ٣٥٠ است و خبر دقیقی از محل نگه داری رفیق فرهاد حاجی میرزایی در دست نیست. طبق این خبر رفیق علی کانتوری به زندان قزل حصار منتقل شده است.
سال ٨٧ برای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، با مبارزه برای آزادی رفقای دربندمان آغاز شده است. تا آزادی همه این رفقا از پای نخواهیم نشست. بازگشایی مجدد دانشگاه ها برای ما آغاز مرحله ای تازه در ادامه مبارزه مان است. رفقایمان را از زندان بیرون خواهیم کشید و سال ٨٧ را به سال آزادیخواهی و برابری طلبی تبدیل خواهیم کرد!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور

(اینجانظر بدهید)