انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آخرين خبر از وضعيت محمود صالحی


آخرين خبر از وضعيت محمود صالحی
مطابق اين خبر، کارگران ھشدار داده‌اند که‌ اگر در روز چھار شنبه‌ ٧ فروردين آقای محمود صالحی آزاد نشود، آنھا در سطح گسترده‌ای دست به‌ تحصن اعتراضی خواھند زد.خوانند عزيز، لحظاتی قبل، خبری راجع به‌ پايان اعتصاب غذای “محمود صالحی” را پخش نموديم. اين خبر را بدينوسيله‌ تصحيح می کنيم. آقای “محمود صالحی” اعتصاب غذای خود را از خشک به‌ تر تبديل کرده‌ است. اين به‌ آن معنی است، که‌ اگر ج.اسلامی به‌ وعده‌ھای خويش پايه‌بند نباشد و وی را در زمان قيد شده‌ آزاد نکند، آنگاه‌ محمود صالحی اعتصابش را مجددا به‌ خشک تبديل خواھد کرد.
سايت اتحاد کارگری٥ فروردين ماه‌ ١٣٨٦

(اینجانظر بدهید)