انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فرهاد حاجی میرزایی در سلول انفرادی زندان اوین تحت شکنجه وبازجویی است


فرهاد حاجی میرزایی ازتاریخ 23 دیماه 1386 توسط نیروهای امنیتی واطلاعاتی درشهرسنندج دستگیر وتا هم اکنون درزندان بسر می برد.
فرهاد حاجی میرزایی متهم به شرکت در مراسمهای روز کارگر، روز زن، شرکت درتحصن 8 مرداد سال 84 مقابل استانداری سنندج وفعالیتهای سیاسی تحت بازجویی قرار وشکنجه قرار گرفته است.
دادگاه انقلاب ونیروهای امنیتی به خانواده ایشان گفته اند فرهاد به جرم اقدام علیه امنیت ملی، سازما ندهی تجمعات غیرقانونی وهمکاری با احزاب سیاسی دستگیر و حکم اعدام علیه ایشان اجرا می شود.
پدرفرهاد حاجی میرزایی چندین برای چندمین بار تحت بازجویی وتهدید شده است. ازهنگام دستگیری فرهاد ازسرنوشت سیف الله صادقیان دامادشان خبری دردست نیست.
نیروهای امنیتی از دسترسی فرهاد به وکیل قانونی ممانعت کرده اند. خانواده فرهاد برای ملاقات با فرزندشان درسه ماه گذشته بطورمرتب به دادگاه انقلاب وارگانهای امنیتی مراجعه کرده اند اما تاکنون هیچ ملاقاتی برای آنها ممکن نشده است.
نیروهای امنیتی برای بازجویی و فشار بیشتر برفرهاد وخانواده اش او را اززندان سنندج به زندان اوین تهران انتقال داده اند.
زندانیانی که درسلولهای همجوارسلول انفرادی فرهاد محبوس بوده اند گفته اند که فرهاد به شدت شکنجه شده است ازناحیه دست وپا مجروح شده است.
لازم به ذکر است که نیروهای دولتی چندین بار شایعه کرده اند که فرهاد از زندان اوین به زندان قزل حصار و سنندج منتقل شده است درحالیکه هنوز ایشان دربند 209 اوین تهران هستند. این شایعات به منظور اذیت وآزار خانواده اش و فریب افکار عمومی انجام شده است .

انجمن دفاع اززندانیانی سیاسی وحقوق بشر ایران

20 فروردین 1387

(اینجانظر بدهید)