انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی دونفرازدستگیرشدگان اشنویه واحضاردو نفردیگربه اطلاعات


آزادی دونفرازدستگیرشدگان اشنویه واحضاردو نفردیگربه اطلاعات
امروزپنج شنبه 19 اردیبهشت ماه 87 حمید اطهاری عضو هیئت مدیره انجمن دوستداران محیط زیست اشنویه و آرام ابراهیم خاص با وثیقه 40 میلیون تومانی آزاد شدند این دونفربه همراه نسرین محمودی آذردبیرکمیته زنان انجمن دوستداران محیط زیست درچهارشنبه 11 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم روزجهانی کارگر دستگیر شده بودند نسرین محمودی آذرروزدوشنبه 16 اردیبهشت با وثیقه 40 میلیونی آزاد شده بود .
واحد پارسا دبیرانجمن و انورکیانی عضو هیئت مدیره نیزبه اداراه اطلاعات احضارشده اند علت احضاراین دو نفرهنوزمشخص نشده است .
ما آزادی این دوستانمان را به آنها و خانواده هایشان صمیمانه تبریک میگوییم .
جمعی ازاعضای انجمن دوستداران محیط زیست اشنویه
19 اردیبهشت 87

(اینجانظر بدهید)