انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه! بازداشت درسنند ج وعسلویه توسط نیروهای امنیتی


اطلاعیه!
طبق گزارش فعالین انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران امروز تعدادی از برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در سنندج ودیگر شهرهای ایران توسط نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر شد ه اند.
مراسم روزجهانی درمقابل ساختمان تامین اجتماعی مرکز شهر سنندج خیابان انقلاب ( سیروس سابق) توسط کارگران برگزار گردید.پس از برگزاری تعدادی از فعالین کارگری وسازمان دهندگان اول ماه مه توسط نیروهای امنیتی دستگیر وروانه زندان شدند.
اسامی بازداشت شده گاه به شرح ذیل است:
صلاح زمانی کارگر کاشی کار وساختمان سازی. عضو کانون دفاع از حقوق کودکان است که درمراسم هشت مارس 1385 باردیگر دستگیر وبه مدت چند ماه تحت شکنجه وزندانی گردید.
شیوا خیرآبادی
عبدالله نجار فعال کارگری وازدستگیر شده گان اول ماه مه 1367 سنندج است
غالب حسینی
علی حسینی
بهاالدین صدوقی
سوسن رازانی
همچنین طبق گزارش اتحادیه کارگران آزاد ایران دونفر از برگزار کنندگان اول ماه مه در منطقه صنعتی عسلویه بازداشت شده اند.
1 جوانمیر مرادی
2- طه آزادی
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
12 اردیبهشت 1387

(اینجانظر بدهید)