انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به سازمانهای مدافع حقوق بشر وآزادیخواهان

به سازمانهای مدافع حقوق بشر وآزادیخواهان
سیف اله صادقی(باوه ریز) یکی از چهره های خوشنام ومدافع حقوق کارگران ، کودکان و زنان درشهر سنندج و روستاهای منطقه بوده که همواره عمرخود را درراه دفاع از حقوق انسانی صرف کرده است ، اینک مدت چهارماه است که نیروهای امنیتی به قصد دستگیری او بارها به منزل مسکونی وی رفته اند واو مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده است و ازآن موقع هیچ خبری از وضعیت او دردست نیست واین مسئله باعث مشکلات ومحرومیت بیشتر همسرو چهارفرزند خردسالش شده است وهمچنین بی پناه ماندن من که براثرناراحتی و دوری وی بینایی خود را از دست داده ام وکاری ازدستم برنمی آید .
بدین وسیله از تمامی سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست میکنم در جهت بازگرداندن آرامش به این خانواده به ما کمک کنند .
سراحی شکرالهی مادرسیف اله صادقی 16/2/87

(اینجانظر بدهید)