انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی شیث امانی وعلی کانتوری،

آزادی شیث امانی وعلی کانتوری، به خانوادهایشان، دوستان، انسانهای آزادیخواه ، فعالین رسانه های جمعی ، نهادهای کارگری و سیاسی ، سازمانهای مدافع حقوق بشر که دراین مدت برای آزادی ایشان صمیمانه تلاش کردند، تبریک میگویم!
آزادی "شیث امانی" و"علی کانتوری" یک پیروزی دیگر برای جنبش اعتراضی کارگران ومردم آزایخواه وبرابری طلب ایران است. دستاورد این پیروزی دستمایه ای است برای نیل به پیروزیهای دیگر که فرا روی جنبش ماست!
جنبش اعتراضی کارگران ومردم آزادیخواه وبرابری طلب می تواند این تجربه خوشایند وشوق آفرین را به شادابی و تقویت روحیه جمعی درصفوف مبارزاتی جنبش خویش تبدیل کند.
رهبران و فعالین اجتماعی با سرافرازی و احساس قدرت اجتماعی قد علم کنند، متحد ومتشکل شوند، خواست ومطالبات اجتماعی خویش را به کرسی بنشانند وپیروزیهای بزرگتری را برای طبقه کارگر ومردم آزادیخواه وبرابری طلب به ارمغان بیاورند.
دوستان عزیز!
شیث امانی و علی کانتوری آزاد شدند. آزادی این عزیزان برای همه ما، مایه شورو نشاط است. اما هنوز منصور اصالو، فرهاد حاجی میرزایی، جوانمیر مرادی، طه آزادی وصدها زندانی سیاسی دیگر از همسنگران ما درزندان بسر می برند. پرونده تعداد زیادی ازفعالین سیاسی واجتماعی دردادگاههای انقلاب درقید وثیقه وبا قرارضمانت درجریان است. میدانیم که جمهوری اسلامی ودستگاه سرکوبگرش ازهیچ فرصتی برای پرونده سازی وزندانی کردن فعالین سیاسی واجتماعی نمی گذرند، مگر اینکه دربرابر قدرت اعتراضی اجتماعی مردم ناچار به عقب نشینی شوند.از تجارب اخیرباید درس بگیریم .
مبارزات اجتماعی برای آزادی دانشجویان آزایخواه وبرابری طلب وتجربه اعتراضی مردم سنندج وآزادی شیث امانی نمونه های بارز مبارزات این دوره جنبش ماست، تجاربی که راهنمایی مبارزه جمعی هستند. دردفاع از زندگی ومعیشت اجتماعی خویش وتا آزادی دیگر زندانیان باید از آنها بهره بگیریم.
آزاد زمانی - عضو کمیته دفاع از آزادی شیث امانی
5 خرداد ماه 1387

(اینجانظر بدهید)