انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

استمداد پدرفرهاد حاجی میرزایی


استمداد پدرفرهاد حاجی میرزایی

درزمستان گذشته ودرنخستین روزهای دیماه 87 فرهاد درحالی که برای معالجه به دندان پزشکی میرفت توسط ماموران اداره اطلاعات ربوده شد.
فرهاد حاجی میرزایی ازچهره های خوشنام و محبوب شهر سنندج و از فعالین پیگیرحقوق کارگران ، زنان وکودکان درمنطقه بوده است و تا بحال چندین بارازطرف نیروهای امنیتی واداره اطلاعات استان به اتهام دفاع ازانسان وانسانیت دستگیروزندانی شده است .
ما خانواده ی فرهاد بارها به نهادهای امنیتی و دادگاه مراجعه کردیم ولی جوابی نگرفتیم درطی این مدت مادربیمارو رنجدید ه اش بینایی خود راازدست داده ودرکنج خانه افتاده است و اینک بیش ازچهارماه است فرهاد تنها نان آورما دربدترین شرایط بسرمیبرد ، دست وپاهای اورا به هنگام بازجویی شکسته اند ، حتی نگذاشته اند وکیل وی پرونده اش راببیند .
من بعنوان پدرفرهاد حاجی میرزایی که جان اوبطورجدی درخطراست عاجزانه ازتمامی مجامع و سازمانهای مدافع حقوق بشرمیخواهم برای نجات جانش اقدام وبرای آزادی اوتلاش کنند و ماراتنها نگذارند .

محی الدین حاجی میرزایی
17 اردیبهشت 87

(اینجانظر بدهید)