انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان به حمایت از کمپین برای آزادی داوود باقری


داوود باقری ، از فعالین دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که پس از موج سرکوب دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ماههای آذر و دی سال 1386 به ترکیه گریخته بود ، توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است و در کمپ پناهندگان در شهر ادرنه در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط بسر میبرد. قطعا این اقدام دولت و پلیس ترکیه در بازداشت کردن این فعال سیاسی آزادیخواه و تهدید او به دیپورت کردن به ایران اقدامی کاملا خلاف مقررات بین المللی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد میباشد . ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از تمامی فعالان سیاسی و انسانهای آزادیخواه و شریف در سطح جهان میخواهیم که با فشار آوردن و بازخواست از سازمان ملل و دولت ترکیه خواهان آزادی داوود باقری شوند.
زنده باد آزادی و برابری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
The Call for Supporting the Campaign to free Davood Bagheri, Iranian Imprisoned activist in Turkey
Active member of the Freedom and Equality Seeking Students Movement, Davood Bagheri was forced to flee Iran on winter 200…, after the recent wave of crackdowns on the group by the Islamic government's Intelligence Service agents. Mr. Bagheri arrived in Turkey with the intention to seek asylum where he was captured by the police before he was able to inform UNHCR about his condition in that country. He has been kept in Aderna’s refugee camp under horrific conditions since.
It is in our best knowledge and belief that the Turkey government and the police have acted against Amnesty International’s Refugee Commissary’s Laws and Regulations. Freedom and Equality Seeking Students urge all Human Rights activists and all who believe in social justice and the rights of people who under the threat of their country of origin seek refuge in safer parts of the world, to join this campaign and help us free him from the refugee camp detention center. Davood Bagheri has been treated harshly and brutally in this camp since he was taken into custody. He has attempted suicide in the camp where detainees take their own life as the shortest way to free themselves from the horrors and their hopeless situation in that center.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
نامه بهزاد باقری
اینجانب داوود باقری از فعالان دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب که پس از دستگیری گسترده فعالان دانشجوئی چپ در آذر و دیسال 86 از جمله دستگیری برادرم در دی ماه 1386 ، همانند چند نفر دیگر از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به ترکیه گریختمولی پس از مدتی توسط پلیس ترکیه به جرم خروج غیر قانونی دستگیر شدم و اکنون بیش از دو ماه است که در بازداشتگاهی درشهر ادرنه ترکیه در بدترین وغیر انسانی ترین شرایط بسر می برم و همچنین بارها از طرف پلیس ترکیه تهدید به دیپورت به ایرانشده ام. بدینوسیله از تمامی افراد و سازمانهای آزادیخواه تقاضا دارم که با ارسال فکس و اعمال فشار به سازمان ملل ، عفو بین المللو وزارت کشور ترکیه جهت آزادی اینجانب اقدام کنند.

(اینجانظر بدهید)