انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشی ازکمپین اعتراضی" زندگی را دوست دارم . اعدامم نکنید!"


درادامه تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی ودراعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر وسایرزندانیانی که توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. همچنین اعتراض به زندانی کردن عابد توانچه وادامه تعقیب وبازداشت دانشجویان ، فعالان سیاسی ومدنی درجامعه ایران از طرف انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرکمپینی با عنوان زندگی را دوست دارم اعدامم نکنید اعلام شد.

روز پنجشنبه تجمعی درمقابل دفتر سازمان عفو بین الملل درلندن برگزارشد. ابتدا گزارشی ازطرف برگزارکنند گان کمپین درمورد وضعیت زندانیان سیاسی به کارکنان امنستی انترناشنال ارائه شد وهدف ازبرگزاری کمیپن وخواست معترضین به آنها اعلام گردید.
تحصن کننده گان پلاکارد وپوسترهایی از فرزاد کمانگر، عابد توانچه، فرهاد حاجی میرزایی، صدیق کبودوند، هیوا بوتیمار، عدنان حسن پور را با خود حمل میکردند وپلاکاردهای که روی آن نوشته شده بود "اعدامم نکنید زندگی را دوست دارم" زندانی سیاسی آزاد باید گردد! فرزاد کمانگر را آزاد کنید! فرهاد حاجی میرزایی را آزاد کنید! عابد توانچه را آزاد کنید!.... اوراق تبلیغی با زبان انگلیسی به منظور افشاگری علیه شکنجه واعدام توسط جمهوری اسلامی درمورد زندانیان ووضعیت آنها درمیان مردم توزیع گردید.
ساعت چهار بعدازظهر آزاد زمانی ونصرین پرواز به نمایندگی از متحصنین با مسول بخش آسیای عفو بین الملل ملاقات کردند.خواستها ونگرانی متحصنین را به اطلاع آنها رساندند وپیگیری کردند. نمایندگان تحصن خواستار اقدام فوری عفوبین الملل برای حمایت ومتوقف کردن حکم اعدام فرزاد کمانگر و سایرزندانیان شدند.
مسول بخش خاورمیانه عفوبین الملل به میان متحصنین آمد ودرمورد موضوع تحضن واقداماتی که عفوبین الملل میکند با تعدادی از تحصن کننده گان گفتگو کردند.
تحصن درساعت پنج بعد ازظهر خاتمه یافت. لازم به توضیع است که روز دوشنبه گذشته ایرانیان مقیم لندن تجمعی درحمایت اززندانیان سیاسی وبرای محکوم کردن حکم اعدام برای فرزاد کمانگر درمقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد که انجمن دفاع اززندانیان سیاسی دراین تجمع فعالانه شرکت کرد.

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
24 جولای 2008(اینجانظر بدهید)