انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

طه احمدی توسط دادگاه انقلاب به بیست سال حبس درتبعید محکوم شد

طه احمدی توسط دادگاه انقلاب به بیست سال حبس درتبعید محکوم شد
طه احمدی به اتهام فعالیت سیاسی با حزب دمکرات توسط نیروهای امنیتی دستگیر ویک دوره طولانی مدت شکنجه وبازجویی سرانجام درشعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه وبه بیست سال حبس تبعید در شهرستان میناب محکوم گرددیده است. دادگاههای انقلاب اسلامی برای ایجاد رعب و هراس درافکار عمومی رویه صدرو احکام سنگین راعلیه زندانیان سیاسی دربرگرفته است. طه احمدی بیش از پنجا سال سن دارد این زندانی توسط نیروهای امنیتی برای اقرار بیش از شش ماه تحت شکنجه وآزار جسمی قرار گرفته است.آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
11 تیرما ه 1387

(اینجانظر بدهید)