انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

نامه ای به معلمان ایران وسراسر دنیا - فرزاد کمانگررا تنها نگذاریم!

نامه ای به معلمان ایران وسراسر دنیا - فرزاد کمانگررا تنها نگذاریم!
دوستان گرامی دولت جمهوری اسلامی برای معلم محبوب دانش آموزان شهر کامیاران،حکم اعدام صادرکرده است ومیخواهد حکم را اجرا کند! نامه های فرزاد کمانگر را که درزندان نوشته استب خوانید، ببینید، بشنوید.احساسات وعلایق ظریف این معلم اگاه را دریابید. این نامه ها منعکس کننده علاقه شدید ایشان به انسان دوستی وعدالت طلبی است. فزراد کمانگر بچه ها را دوست دارد بچه های مدرسه وکوچه رادوست دارد. نقاشی وشعر و هنر را دوست دارد ادیب و نویسنده و هنرمند است. انسان ها را دوست دارد صمیمیی ودوست داشتنی است، معلم آگاه وراهنمای بچه های شهر وروستاست. فرزاد کمانگر از نوع شماست، ازسنخ وصنف شماست. فرزاد کمانگر را تنها نگذارید اجازه ندهید آدمکشان جمهوری اسلامی این معلم اگاه را اعدام کنند!فرزاد کمانگر درنامه اش از زندان نوشته است "اينجا همه چون شمايند ، راستي ، فکر کن شايد فردا نوبت تو باشد..."معلمان ومردم آزاده، به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کنید! به سران جمهوری اسلامی نامه اعتراضی بنویسید. درمحل کاروزندگی ، درمدرسه و میدانهای شهر اعترض وتحصن کنید.کمیته نجات اظطراری برای نجات جان فرزاد کمانگر تشکیل دهید. فرصت تنگ است و نباید به آدم کشان جموری اسلامی فرصت دهیم که فرزاد کمانگر را اعدام کند. اگر سکوت کنیم بچه ها ی امروز وفردا به ما اعتراض خواهند کرد که چرا سکوت اختیار کردید تا معلم بچه ها را دار زدند؟! سوال بزرگی دربرابر همه معلمان ایران ودنیا قرار دارد چرا سکوت میکنید؟ این سکوت جای سوال است ومایه شرم است. کوشش کنید تلاش جمعی شما می تواند جان فرزاد کمانگر از مرگ نجات دهد.آزادزمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران21 تیرماه 78

دوستان گرامی دولت جمهوری اسلامی برای معلم محبوب دانش آموزان شهر کامیاران،حکم اعدام صادرکرده است ومیخواهد حکم را اجرا کند! نامه های فرزاد کمانگر را که درزندان نوشته استب خوانید، ببینید، بشنوید.احساسات وعلایق ظریف این معلم اگاه را دریابید. این نامه ها منعکس کننده علاقه شدید ایشان به انسان دوستی وعدالت طلبی است. فزراد کمانگر بچه ها را دوست دارد بچه های مدرسه وکوچه رادوست دارد. نقاشی وشعر و هنر را دوست دارد ادیب و نویسنده و هنرمند است. انسان ها را دوست دارد صمیمیی ودوست داشتنی است، معلم آگاه وراهنمای بچه های شهر وروستاست. فرزاد کمانگر از نوع شماست، ازسنخ وصنف شماست. فرزاد کمانگر را تنها نگذارید اجازه ندهید آدمکشان جمهوری اسلامی این معلم اگاه را اعدام کنند!فرزاد کمانگر درنامه اش از زندان نوشته است "اينجا همه چون شمايند ، راستي ، فکر کن شايد فردا نوبت تو باشد..."معلمان ومردم آزاده، به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کنید! به سران جمهوری اسلامی نامه اعتراضی بنویسید. درمحل کاروزندگی ، درمدرسه و میدانهای شهر اعترض وتحصن کنید.کمیته نجات اظطراری برای نجات جان فرزاد کمانگر تشکیل دهید. فرصت تنگ است و نباید به آدم کشان جموری اسلامی فرصت دهیم که فرزاد کمانگر را اعدام کند. اگر سکوت کنیم بچه ها ی امروز وفردا به ما اعتراض خواهند کرد که چرا سکوت اختیار کردید تا معلم بچه ها را دار زدند؟! سوال بزرگی دربرابر همه معلمان ایران ودنیا قرار دارد چرا سکوت میکنید؟ این سکوت جای سوال است ومایه شرم است. کوشش کنید تلاش جمعی شما می تواند جان فرزاد کمانگر از مرگ نجات دهد.آزادزمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران21 تیرماه 78

(اینجانظر بدهید)