انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

رضا منبری توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی وشکنجه می شود

رضا منبری توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی وشکنجه می شود.
مطابق خبری که از آقای حسام منبری برادر رضا منبری به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ارسال شده است، رضا منبری برای چندمین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر وتحت شکنجه قرار گرفته است پرونده این زندانی سیاسی درشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج با ریاست فردی بنام بابایی درجریان است.آزاد زمانی -انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران 6 تیرماه 1387

(اینجانظر بدهید)