انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تمدید بازداشت و بازپرسی فرهاد حاجی میرزایی درزندان اوین


فرهاد حاجی میرزایی پس از هشت ماه تحمل شکنجه وآزار باردیگر حکم شکنجه وبازپرسی ایشان با حضور دادیاردادگاه انقلاب اسلامی تهران صادرگردیده است.
فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی ابتدا درشهر سنندج بازداشت وپس ازیک دوره شکنجه وبازجویی به زندان اوین انتقال داده شد. فرهاد درزندان اوین چندین دوره بازجویی و شکنجه شده است براساس گزارش زندانیانی که درسلولهای همجوار بند ایشان بوده اند فرهاد تحت انواع شکنجه ها ازجمله شلاق ، شک الکتریکی وآویزان کردن برای مدت طولانی قرارگرفته است .

نیروهای امنیتی و بازجوهای اداره اطلاعات با شکنجه وفشار میخواهند اتهامات واهی را برفرهاد حاجی میرزایی تحمیل کنند. پرونده سازی وروبرو کردن تعدادی از زندانیان با ایشان برای تحمیل جرم وگرفتن اقرار بخشی ازحربه های مقامات قضایی وامنیتی است که درحق زندانیان سیاسی ومدنی به اجرا درمی آورند.
دفاع فرهاد از خویش تا هم اکنون باعث خشم مقامات امنیتی وقضایی شده است وسعی می کنند برای اثبات اعمال غیر انسانی خود علیه این فعال مدنی دوره بازداشت وشکنجه را تمدید کنند تا روحیه اش درهم بشکنند.درچند روز گذشته دوباره او را برای بازجویی برده و سعی کرده اند اتهامات وارده را قبول نماید که او در جواب قاضی پرونده گفته است " بیگناهم وجرمی که شما به من نسبت میدهید بیربط و بی اساس است چون من درطی این مدت به سختی شکنجه شده ام بارها با شک الکتریکی شکنجه شده وچندین بار زیردست شما مرده و زنده شده ام اگرچیزی داشتم میگفتم واگرآهن بودم آب میشدم ، چرا بازهم اصرارمیکنید جرمی را که مرتکب نشده ام به گردن بگیرم ".
درهمین رابطه پدرومادر فرهاد نامه اعتراضی نوشته و به مقامات قضایی جمهوری اسلامی داده اند ولی مسئولین قضایی درجواب آنها گفته اند که فرهاد باید به اتهامات وارده اعتراف کند تا و ضعیتش روشن شود .
فرهاد حاجی میززایی درآخرین ملاقات خویش ازهمه نهادهای بین المللی وفعالان سیاسی ومدنی ومردم ایران خواسته است که برای نجات جانش تلاش کنند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
28 مرداد ماه 1387

(اینجانظر بدهید)