انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت دسته جمعی اعضای انجمن صنفی معلمان تهران وشهرستانها توسط نیروهای امنیتی درتهران.

اطلاعیه


تعدادی از معلمان معترض درتهران توسط نیروهای امنیتی وانتظامی بازداشت و موردضرب وشتم قرارگرفتند. تهدید وبازداشت نمایندگان و اعضای صنفی معلمان درآستانه بازشدن مدارس درتهران وشهرستانها توسط وزارت اطلاعات و حراست ادراه آموزش وپرورش به منظورممانعت از تجمعات گسترده معلمان درسراسر کشور توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد.
نیروهای اطلاعاتی وامنیتی با تعرض به جلسه کانون صنفی معلمان درتهران دهها نفر ازمعلمان را بازداشت ومورد ضرب وشتم قراردادند.
جلسه امروزمعلمان به منظور بررسی مشکلات ومعضلات صنفی وحقوقی معلمان برگزارگردیده بود که توسط نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفت.
همه بازداشت شده گان ازاعضای صنفی معلمان درتهران ودیگرشهرستانها هستند. طبق آخرین خبرها تهدید تلفنی و احضار تعدادی دیگر ازمعلمان درتهران وشهرستانها توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات ادامه دارد. تعدادی ازمعلمان درسنندج، همدان، کرمانشاه وشیراز به ستاد خبری احضارشده اند. برخی ازدستگیرشده گان واحضارشده گان کسانی هستند که درسالهای گذشته به اتهام شرکت درتجمعات واعتراضات معلمان چندین بار بازداشت ومورد بازخواست ومحاکمه قرار گرفته اند.

اسامی تعدادی از بازداشت شده گان به شرح ذیل است: اسماعیل عبد ی - مهدی نیک نژاد-پیمان نودینیان - محمود دهقان- محمدتقی فلاحی- مسعودزینال زاده-علی صفرمنتجبی-احمدسوری-عباس معارفی- مهدی بهلولی- علی اکبرباغانی- رمضانی- از استان تهران - توفیق مرتضی پورازتبریز- مصطفی سپهرنیا ازکاشان- حمیدحمیدی - دارابی - محمد قهرمانی و بهرام اسلامی از شهرستان ابهر- سماجت از شیراز-اسماعیل ریحانی ورضاحاتمی از کردستان،محمدحسن داودی از میاندوآب. محمود بهشتی،مجتبی ابطحی،ستارزارعی،نورالله برخوردار، نادر قدیمی ،فروزانفر،گودرز شفیعیان و..... هیچگونه خبری دردست نیست. شاهدان می گویند که پیمان نودینیان در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته و با زور وارد خودروی نیروهای امنیتی شده است. پیمان نودینیان فعال مدنی وبنیانگذارانجمن صنفی معلمان استان کردستان است.
تعدادی ازدستگیرشده گان درورودی مترو دانشگاه علم وصنعت بازداشت وتعدادی ازآنها در محل برگزاری جلسه انجمن صنفی معلمان سراسر کشور بازداشت شده اند.
خبرهای تکمیلی بزودی درسایت انجمن دفاع اززندانیان وحقوق بشر ایران درج خواهد شد.

آزاد زمانی- سخنگوی انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران.
26 شهریورماه 1387(اینجانظر بدهید)