انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سرکوب اعتصاب کارگران کارخانه سیمان درود استان لرستان

ضرب وشتم وبازداشت دسته جمعی کارگران کارخانه سیمان شهرستان درود استان لرستان

به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران نیروهای امنیتی وانتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه نهم آبانماه 89 به صفوف کارگران معترض کارخانه سیمان شهر درود استان لرستان یورش برده اند .
براساس این گزارش : کارگران دراعتراض به عقد قرارد دادهای موقت از طرف کارفرما و عدم امنیت شغلی دست از کار کشیده و اعتصاب کردبودند. این اعتصاب درادامه اعتراضات کتبی وشفاهی کارگران برای تغییر قراردادهای موقت به قراداد های دایمی ورسمی شکل گرفت. باوجود وعده ووعید مسولین دولتی به کارگران درماههای گذشته کارفرما از بستن قرارداد های دایمی سرباز می زند وکارگران معترض را به اخراج از کار تهدید کرده اند.
کارگران کارخانه در هفته گذشته چندین مورد باهم جمع شدند وبا فرستادن نماینده به دفتر کارفرما خواستار تامین مطالبات خود شدند. اما کارفرما به خواست کارگران اهمیتی نداد. به همین علت کارگران روز یک شنبه دست از کار کشیدند و کارخانه با اعتصاب دسته جمعی کارگران در قسمت تولید تعطیل شد. کارفرما ابتدا دست به تهدید زد وسعی کرد کارگران را بترساند ومتقاعد کند که به سرکارهایشان برگردند ولی کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند. هیئت مدیره کارخانه سیمان که متشکل از مسولین حکومتی وسرمایه داران محلی هستند برای سرکوب کارگران نیروهای امنیتی وانتظامی را به محل هدایت کردند. نیروهای انتظامی بدون هیچگونه سئوالی از کارگران بلافاصله به ضرب وشتم کارگران اعتصابی پرداختند و 23 نفر ازکارگران کارخانه را بازداشت و باخود بردند .
درادامه تعقیب و تهدید کارگران بعد از ظهر روز یکشنبه با هماهنگی حراست و کارفرمای کارخانه دونفر دیگر از کارگران بازداشت شدند.
به محض اطلاع خانواده کارگران از بازداشت ها در کارخانه خانواده ها برای پیگیری به محل کارخانه ونیروهای انتظامی در منطقه مراجعه کردند وخواستار آزادی کارگران شدند.
نیروهای انتظامی ابتدا گفتند که هنوز بازجویی ادامه دارد. بعد از نیمه شب یک شنبه تعداد هفت نفر از کارگران با دادن ضمانت از محل پاسگاه انتظامی بیرون آمدند.
تا زمان دریافت این خبر از سرنوشت دیگر کارگران بازداشتی گزارشی دریافت نشده است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران سرکوب و بازداشت کارگران معترض کارخانه سیمان درود را محکوم واز همه انسانهای آزادیخواه و نهادهای کارگری و بین المللی میخواهد که به بازداشت و ضرب وشتم کارگران اعتراض کنند.
آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
10 آبانماه 1389

(اینجانظر بدهید)