انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه - برای نجات جان حبیب لطیفی تلاش کنیم!

مردم آ زادی خواه وبرابری طلب !

جمهوری اسلامی می خواهد زندانی سیاسی حبیب لطیفی را اعدام کند. دستگاه قضایی رژیم دستور اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را به شعبه اجرای احکام واداره زندانها ارسال کرده است. مسولین رژیم عامدانه و اگاهانه میخواهند حبیب را به قتل برسانند.اعلام علنی تاریخ اجرای حکم این زندانی سیاسی به وکیل مدافع وخانواده اش وحشیگری،کستاخی وقساوت دست اندرکاران قضایی وامنیتی جمهوری اسلامی را بیان میکند. جمهوری اسلامی با اعدام زندانیان سیاسی میخواهد مردم آزادیخواه، وفعالین سیاسی واجتماعی را مرعوب کند. شکنجه زندانیان سیاسی ، پرونده سازی ، اعتراف گیری از زندانیان،تهیه برنامه های تلویزیونی درجهت فریب افکار عمومی، صدور حکم اعدام برای دهها شهروند معترض و فعال سیاسی پروژه های سران حکومت اسلامی را برای گسترش موج اعدامها در جامعه آشکار میکند.

تنها راه متوقف کردن حکم اعدام حبیب لطیفی وسایر زندانیان سیاسی ومدنی اعتراض دسته جمعی است. فرصت را نباید از دست دهیم . به اعتراض برخیزیم. درمحل کار وزندگی ، مدرسه ودانشگاه ، کوچه وخیابان، محلات ومراکز عمومی علیه بساط اعدام وآدم کشی جمهوری اسلامی اعتراض کنیم.

ما بعنوان بخشی از فعالان سیاسی ومدنی جنبش علیه اعدام ، صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی حبیب لطیفی را محکوم میکنیم. از همه فعالین اجتماعی ، شخصیت ها و نهادهای سیاسی ومدنی ، سازمانها ونهادهای مدافع حقوق بشر میخواهیم فورا برای متوقف کردن حکم اعدام حبیب لطیفی وسایر زندانیان سیاسی به جمهوری اسلامی اعتراض ومبارزه کنند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

دیبا علیخانی - جامعه حمایت از زنان

ثریا محمدی - عضو انجمن معلمان استان کردستان و فعال جامعه حمایت از زنان

فاطمه زمانی - فعال کانون دفاع از حقوق کودکان وجامعه حمایت از زنان

شراره رضایی- کانون دفاع از حقوق کودکان وزنان تهران

2 دیماه 1389

(اینجانظر بدهید)