انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان به تداوم اعتراضات تا لغو قطعی حکم اعدام حبیب لطیفی

مردم آزادیخواه وبرابری طلب، مانع اجرای اعدام حبیب لطیفی شدند!

اعتراضات و تجمع مردم آزادیخواه شهر سنندج، شخصیتها، سازمانهای مدافع حقوق بشر، نهادهای سیاسی واجتماعی در سطح بین المللی وداخل ایران مانع اجرای حکم اعدام حبیب در بامداد روز یکشنبه پنجم دیماه 1389 شد. این تلاش ومبارزه گسترده برای متوقف کردن حکم اعدام حبیب لطیفی ارزشمند و قابل ستایش است.

عقب نشینی مسولین قضایی واداره زندانهای استان کردستان برای مردم یک موفقیت است. اما نباید به آدم کشان وقاتلین زندانیان سیاسی فرصت داد که اجرای این حکم را بطور مخفیانه انجام دهند.

تا لغو قطعی حکم اعدام حبیب لطیفی ، باید به تلاش های جمعی واعتراضی ادامه دهیم. اراده جمعی واعتراضی مردم میتواند مانع اجرای حکم اعدام زندانیان شود.

با نوشتن اعتراض نامه ها، طومارهای جمعی، تجمع در مقابل اداره زندانها و دادگاههای جمهوری اسلامی، اعتراض واعتصاب در محل کاروزندگی میتوان دربرابر دستگاه آدم کشی وکشتار زندانیان سیاسی ومدنی ایستاد.

ما بعنوان بخشی از فعالین جنبش علیه اعدام از مردم آزادیخوداه وبرابری طلب ، نهادهای سیاسی ، مدنی ومدافع حقوق بشر ورسانه های جمعی میخواهیم به تلاش خود برای لغو قطعی حکم اعدام حبیب لطیفی و دیگر زندانیان سیاسی ادامه دهند. به مسولین حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی فرصت ندهند که احکام صادره علیه زندانیان سیاسی ومدنی به اجرا در آورند . بدون شک اعتراضات گسترده ومتحدانه شما میتواند مانع اجرای حکم اعدام زندانیان شود.

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

دیبا علیخانی- جامعه حمایت اززنان

ثریا محمدی – انجمن معلمان کردستان و فعال جامعه حمایت از زنان

شراره رضایی – کانون دفاع از حقوق زنان وکودکان

فاطمه زمانی – فعال جامعه حمایت از زنان و کانون دفاع از حقوق کودکان

حمید خندانی – فعال کارگری وعضو انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران

یکشنبه 5 دیماه 1389

(اینجانظر بدهید)