انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان به اعتراض عمومی


فراخوان به اعتراض عمومی

مردم آزادیخواه وبرابری طلب کردستان!

رژیم هار جمهوری اسلامی پنج نفر از جوانان شهر سنندج را در زندان قزل حصار اعدام کرد!

 صبح روز پنج شنب ٧ دیماه ٩١جلادان جمهوری اسلامی ؛ کیوان زند کریمی ، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی ، محمد ظاهر بهمنی،  هوشیار محمدی را در یک اقدام جنایتکارانه و بصورت گروهی اعدام کردند. طبق آخرین گزارشات از زندان قزل الحصار و زندان ارومیه جلادان رژیم اسلامی یازده نفر دیگر از زندانیان سیاسی را از بند عمومی جدا نموده و برای اجرای حکم اعدام به سلولهای قرنتینه انتقال داده اند.
رژیم اسلامی خانواده های این زندانیان را تهدید کرده است که برای تحویل جنازه فرزندانشان حق ندارند به مقامات رژیم اسلامی مراجعه کنند وگفته اند که مامورین اداره زندانها آنها را دفن خواهند کرد.
روزهای شنبه و یکشنبه ماموران امنیتی رژیم اسلامی با هدف رعب و وحشت درمیان مردم، تعدادی از خانوادهای زندانیان و فعالان سیاسی مخالف رژیم را به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج جلب کردند. از آنها خواستند که به فرزندان شان  بگویند که دست از فعالیت سیاسی بردارند و خود را تسلیم رژیم اسلامی کنند. همچنین از تعدادی ازآنها نهاتعهد گرفتند که در اعتراضات و تجمعات احتمالی در شهرها شرکت نکنند. سه روز بعد ازاین احضارها رژیم اسلامی تعدادی از فرزندان این خانواده ها را اعدام کرد!

مردم آزادیخواه کردستان ،
علیه کشتار زندانیان سیاسی ، علیه رژیم ارعاب و خشونت جمهوری اسلامی بپاخیزید! خانواده های اعدام شده گان : کیوان زند کریمی ، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی ، محمد ظاهر بهمنی،  هوشیار محمدی را تنها نگذاریم. به کمک آنها همت کنید. به اعدام جوانان و شهروندان توسط جلادان جمهوری اسلامی اعتراض کنیم.  درمقابل ارگانهای دولتی ،مدرسه و دانشگاه ، میدان ها و مراکز کار وفعالیت شهری علیه بساط اعدام وخشونت رژیم اسلامی تجمع وتظاهرات کنیم .
نباید در برابر این عمل شنیع کشتار زندانیان توسط سران رژیم اسلامی سکوت کنیم . اعتراض و اعتصاب عمومی میتواند مانع اعدام بقیه زندانیان وشهروندان دربند شود. نباید تنها درغم واندوه فرو رفت و شاهد کشتار دیگر زندانیان باشیم. اعتراض و اعتصاب قدرمند شما میتواند سایر زندانیان را ازاعدام نجات دهد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران ازمردم آزادیخواه وبرابری طلب ، نهادهای مدافع حقوق بشر ، شخصیتها ، احزاب و گروههای سیاسی و گرداننده گان رسانه های جمعی میخواهد که علیه اعدام و کشتارزندانیان سیاسی اعتراض کنند و از مبارزات اجتماعی وتوده ای مردم برای نجات جان سایر زندانیان حمایت کنند.
آزاد زمانی-  سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
٨ دیماه ١٣٩١

(اینجانظر بدهید)