انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه - وفا قادری ، خالد حسینی و حامد محمود نژاد از بازداشت شده گان ٨ مارس با قید وثیقه از زندان آزاد شدند
بعد از ٣٢ روز تلاش بی وقفه خانواده ها، فعالان کارگری، مردم آزادیخواه شهر سنندج و اعتراضات گسترده برای آزادی فعالان کارگری و بازداشت شده گان ٨ مارس رژیم اسلامی ناچار شد؛ وفا قادری ، خالد حسینی و حامد محمود نژاد را با قید وثیقه از زندان آزاد نماید. تلاش برای آزادی سایر زندانیان ادامه دارد. مقامات قضایی و سازمان اداره زندانهای رژیم  از خانواده بهزاد فرج الهی درخواست وثیقه مالی بالایی را کرده اند و تلاش برای فراهم کردن آن ادامه دارد.
هنوز غالب حسینی و علی آزادی درزندان بسر می برند. بهزاد فرج الهی در انتظار تامین وثیقه زندانی است. کمپین تلاش برای آزادی بازداشت شده گان ٨ مارس تعقیب ، بازداشت ، شکنجه و تحمیل وثیقه مالی به بازداشت شده گان را به شدت محکوم میکند . از کارگران و مردم آزدایخواه ، فعالان کارگری و اجتماعی و نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهد که برای آزادی بدون قید وشرط بازداشت شده گان ٨ مارس وسایر زندانیان سیاسی به رژیم اسلامی اعتراض کنند. اتحاد و تلاش وسیع اجتماعی ضامن رهایی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

آزاد زمانی سخنگوی: "کمپین تلاش برای بازداشت شده گان ٨ مارس سنندج"
١٩ فروردین ١٣٩٢

(اینجانظر بدهید)